1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5555. - Προς τους κυρίους Ναδάλε Δομενεγίνην, Φραγκΐσκον Δομενεγίνην καΐ κόμητα "Αγγελον Συγοΰρον Δεσήλαν. Ζάκυνθος 4 Αύγουστου 1851. Ε. Π. [έν τέλει:] Έκ τής τυπογραφίας Ό Ζάκυνθος Κωνσταντίνου Ρωσσολίμου. Εις 4»ν σ. 2. ΦΜ-.