1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5549· - Πρόγραμμα της τελετής των άποβατηρίων της A.M. τοΰ Βασιλέως. [κάτω:] Έν 'Αθήναις την 23 'Ιανουαρίου 1851. εκ τοϋ βασ. τυπογραφείου. Μφ. 0.29x0.41. ΜΜΠ—. *