1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5544. - Πρόγραμμα τής Εθνικής εορτής τής 25 Μαρτίου, [κάτω:] Έν 'Αθή- ναις τήν 23 Μαρτίου 1851. Έκ τοΰ Βασ. τυπογραφείου. Mcp. 0.2!) Χ 0.41. ΜΜΠ—. #-