1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5536. - Πραγματεία περί παραγωγής και διανομής τοΰ πλούτου. Συντα- χθείσα ύπό Ι. Α. Σούτσου Τακτικοΰ Καθηγητού τής Πολιτικής Οικονομίας έν τω Όίτω- νείω πανεπιστημίω. Έν 'Αθήναις, εκ τής τυπογραφίας 'Ανδρέου Κορομηλά. Κατά την όδόν τοΰ Έρμου 'Αριθ. 215. 1851. Εις 8<>ν, φ. 4 α. ά. + σ. κδ' + 488. ΛΟΒ. Α 46/ΙΙΙ, Δ2Α. 4396. #
  3. Ι. Α. Σούτσου