1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5525-Περί τής ένεστώσης τών 'Ιονίων νήσων καταστάσεως. 'Υπό τοΰ Δρος Νικολάου Καίσαρη Κερκυραίου. Sur Γ etat actuel des lies Ioniennes par le Dr. Nicolas Chiessari Corcyreen. Έν Κέρκυρα, τνπογραφεΐον Ερμής Χ. Νικολαΐδου Φι- λαδελφέως 1851. Εις 8ον, σ. 32. ΕΒΕ Π.Ε. 830Ο, ΓΕΝ. Geogr. 3406. ¦Χ-
  3. Νικολάου Καίσαρη Κερκυραίου | Nicolas Chiessari Corcyreen