Περιουσία του Πανεπιστημίου.

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5520. - Περιουσία τοΰ Πανεπιστημίου. Εις 4«ν, σ. 16. Τοϋ Σεπτεμβρίου 1851. ΓΕΝ. Per. 128. *