1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5507. - Ό Χάσης κωμωδία ποιηθεΐσα τω 1786 ΰπό Δημητρίου Γουζέλη Ζα- κυνθίου κατά τον τότε ΖακΰνίΗον ιδιωτισμόν. Εκδίδεται ννν δαπάνη τών συνδρομητών και Περικλέους Καλοφώνου. Έν Ζακύνθω, εκ τής τυπογραφίας ό Ζάκυν{}ος, Κο)νσταν- τίνου Ρωσσολίμου. 1851. Εις 8<™, σ. 56. Κουμανοΰδης 2,63. *
  3. Δημητρίου Γουζέλη