Ο χαλκούς όφις

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5506. - Ό χαλκούς όφις ήτοι έκπόρθησις και ανασκευή τοΰ φυλλαδίοΐ' Τοϋ εκδοθέντος και διανεμηθέντος Ύπό Κ. Ροβέρτου Πελεκάση Τη ημέρα τής αναχωρήσεως αΰτοΰ Προς άπάντησιν τής εκκλησίας τών Όρθοδόξων επί τής προσβολής αύτοϋ. Συν- ταχθέν Ύπό Νικολάου Β. Καραντζά Προς βεβαίωσιν τής αληθείας τής Όριθοδόξου Εκκλησίας τής 'Ανατολής. Έν Ζακΰνθφ, εκ τής τυπογραφίας Ό Ζάκυνθος, Κωνσταν- τίνου Ρωσσολίμου. 1851. Εις 8°ν, σ. 74 + 1 ά. ά.
  3. Νικολάου Β. Καραντζά