Ο φίλος των παίδων

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5505. - Ό φίλος τών παίδων, βιβλίον αναγνώσεως προς χρήσιν τών δημο- τικών σχολείων ύπό Γ. Άθ. Γεράκη, καθηγητού. Έν 'Αθήναις εκ τοΰ τυπογραφείου Ν. Άγγελίδου 1851 Εις 8°ν, σ. 40. Κουμανούδης 2,45.
  3. Γ. Άθ. Γεράκη