1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5501.-Ό ριζοσπαστισμός. Έν Ζακΰνθφ, εκ της τυπογραφίας ό Ζάκυνθος Κωνσταντίνου Ρωσσολίμου. 1851. Εις 80ν, σ. 14. Υπογράφει: «Εις φιλαλήθης πολίτης». Κατά τών ριζοσπαστών. ΑΕΚ—. -Η-