1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5495. - Ό όρκιστής Φαρμακίδης, ή ανασκευή των παρ' αυτοϋ περί όρκου προεκδεδομένων, συγγραφεΐσα υπό Κ. Ευθυβούλου. — «Έγώ δε--------δλως. Ματθ. Ε, 34». — Έν Κωνστανιινουπόλει. τύποις Α. Λαζαρίδου. 1851. Εις 8°ν, σ. κ'+ 316. Έπί τοϋ εξωφύλλου: ΑΩΝΒ'. ΕΒΕ. Θ. 4419, ΓΕΝ. Theol. 1855. -*
  3. Κ. Ευθυβούλου