1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5492. - Οί δύο διθύραμβοι τοϋ Διονυσίοο Σολομού και τοϋ Άλεξάνδρου Σούτσου. 'Υπό Κ. Άντωνιάδου. Έν 'Αθήναις, εκ τής τυπογραφίας Κ. Άντωνιάδου Κατά τήν όδόν Έρμου άνο) τής Καπνικαρέας. 'Αριθ. 214. 1851. Εϊς 8°ν μικρόν, σ. δ' + 5 - 61 + 2 ά. ά. Άνατύπωσις τοΰ ΰμνου τοϋ Σολωμού και τοϋ Διθυ- ράμβου (1843) τοΰ Α. Σούτσου. ΓΕΝ. MGL. 933.
  3. Διονυσίοο Σολομού και τοϋ ΆλεξάνδρουΣούτσου