Λόγος Εκφωνηθείς κατά την έναρξιν των δημοσίων εξετάσεων του εν Ερμουπόλει Γυμνασίου

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5467· - Λόγος Εκφωνηθείς κατά τήν έ'ναρξιν τών δημοσίων εξετάσεων τοΰ έν Έρμουπόλει Γυμνασίου, τή 24 'Ιουνίου 1851, ύπό τοΰ Γυμνασιάρχου Γεωργίου Σουρία» Εις 80ν, σ. 26. ΒΑΝ 26.
  3. Γεωργίου Σουρία