Λόγος Εκφωνηθείς εις την έναρξιν των μαθημάτων της Ευαγγελικής Σχολής της Σμύρνης

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5465· - Λόγος Εκφωνηθείς εις τήν έναρξιν τών μαί)ημάτων τής Ευαγγελικής Σχολής τής Σμύρνης τή 2 Σεπτεμβρίου τοΰ 1851 σχολαστικοΰ έ'τους ύπό τοΰ γυμνα- σιάρχου Χ. Λαιλίου». Έν Σμύρνη, Τυπογραφεΐον Ι. Μάγνητος. 1851. Εις 8°ν, σ. 8. ΕΒΣ. Έκχ 256. -Χ-
  3. Χ. Λαιλίου