Η παρούσα των πραγμάτων κατάστασις.

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5444. - Ή παρούσα των πραγμάτων κατάστασις. [έν τέλει:] Είς αμερόληπτος. Έν Ζακΰνοω 1851. Κουμανούδης 2. 80. *