1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5441.-Ή λύρα τοΰ 'Απόλλωνος ή απάνθισμα άσματίων Ερωτικών, Ηρωι- κών, και Βακχικών. Έξαχθέν Έκ διαφόρων νεωτέρων Συλλογών. Έν Ζακι>νθα), τυπο- γραφεΐον δ Ζάκυνθος, Κωνσταντίνου Ρωσσολίμου. 1851. Εις 16ον, σ. δ'+ 5-128. ΕΒΕ. Ν.Φ. 740Ψ. *