1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5437. - Ή Ελλάς μετά εικοσιτριετή προστασίαν υπό τοΰ συνταγματάρχου Λήκ. Μετάφρασις εκ τοΰ Άγγλικοΰ. [έν τέλει:] Έν Σμΰρνη τη 25 Μαΐου 1851. τέλος. Τιμάται γροσ. 1. Εις 8ον, σ. Hi. ΕΒΕ. Π.Ε. 867Τ . #¦