1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5432. - Ευτέρπης Παράρτημα. Τό περιδέραιον τής Βασιλίσσης. Μυθιστό- ρημα τοΰ Άλεξ. Δουμά. Μεταφρασθέν εκ τοΰ Γαλλικοΰ Ύπό * * *. Εις 8ον· σ. 121. Τόμος Β', σ. 160. Τόμος 1". α. 179. 'Γόμος Δ', σ. 282. "Ανευ έτους, αλλά τοϋ 1851. ΦΜ—. -Η·
  3. Άλεξ. Δουμά.