Εσωτερικός Διοργανισμός της εν Χάλκη Ελληνεμπορικής Σχολής.

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5430. - Εσωτερικός Διοργανισμός της έν Χάλκη Έλληνεμπορικής Σχολής. Συντεθείς μεν κατ' άπόφασιν καΐ προτροπήν τής 'Εφορίας Ύπό τοΰ Θεολογοδιδασκά- λου Άνθίμου Μαζαράκη Προέδρου Άρχιμανδρίτου τοΰ οίκουμενικοΰ Θρόνου και Δι- ευθυντού τής Σχολής, Έπιθεωρητ)εις δε και επιδοκιμασθείς παρά τής αυτής 'Εφορίας, Εξεδόθη το 1851, κατά Σεπτέμβριον. Έν Κωνσταντινουπόλει, τΰποις Ι. Λαζαρίδου. 1851. Εις 8°ν, ο. 88+1 ά. ά. ΠΚ. Ψγ 140, ΑΑ 2330, ΙΜΚ —. -Χ-
  3. Άνθίμου Μαζαράκη