Επιστολαι περί των ιερών ακολουθιών της 'Ανατολικής Καθολικής Εκκλησίας.

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5419. - Έπιστολαι περί τών ιερών ακολουθιών της 'Ανατολικής Καθολικής Εκκλησίας. Συγγραρεΐσαι μεν Ρωσσιστί, και το πέμπτον ήδη έκδοθεΐσαι τω 1844 έ'τει έν Πετρουπόλει, Μετενεχθεΐσαι δε εις τήν ήμετέραν διάλεκτον ύπό θεοδώροο Βαλλιά- νου Σ\>νταγματάρχου τοΰ Μηχανικού τής Ελλάδος. Άθήνησιν, έκ τοΰ τυπογραφείου Χ. Ν. Φιλαδελφέως. (Παρά τή Πΰλη τής 'Αγοράς, αριθ. 420.) 1851. Εις 8°ν, σ. ιζ' (- φ. 1 ά. ά. + σ. 301. Συγγραφεύς ό 'Ανδρέας Μουράβιεφ. ΕΒΕ. θ. 187, ΓΕΝ. Theol. 461, ΛΟΒ. Κ. 29 Ι. #·
  3. Ανδρέας Μουράβιεφ