1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5417.-ΈπιγραφαΙ ανέκδοτοι άνακαλυφθεΐσαι καί έκδοθεΐσαι ύπό τοΰ Άρ- χαιολογικοΰ Συλλόγου. Φυλλάδιον πρώτον. (ΈπιγραφαΙ έν τη οικία της Λουΐζης Ψωμά άνακαλ,υφθεΐσαι.) Άθήνησιν, έκ τοΰ τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστοΰ. Κατά την όδόν Έρ- μου αριθ. 212. 1851. Εις 4°ν, σ. 12, μετά πινάκων. Έν τέλει ύπογράφουσι: Κ. Ι. Πιττάκης. Α. Χαραμής. Π. Ευστρατιάδης. ΕΒΕ. ΑΡΧ. 669, ΓΕΝ. Per. 262. #
  3. Επιγραφαί ανέκδοτοι: φυλλάδιον πρώτο
  4. Κ. Ι. Πιττάκης. Α. Χαραμής. Π.Ευστρατιάδης