1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5416.-'Έξοδος σ\ιγγραφέν κ'εκδοθέν παρά Ίωάννου Παππαδοπούλου Σε- ριφίου. Ι. II. Σερίφιος. Έν Άί}ήναις τΰποις Ίω. Άγγελλοποΰλου (Κατά την όδόν Άθηνας αριθ. 274.) 1851. Εις 8ον, σ. δ'+ 12δ. ΕΒΕ. Θ. 10137ν, ΛΟΒ. Κ 31/1. *
  3. Ίωάννου Παππαδοπούλου