1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5410. - Έλενεΐον. [κάτω:] Σ[οφοκλής] Κ[αρύδης]. Μφ. 0.16 Χ 0.25. Εις τήν κόρην τοΰ Κ. Άσωπίου Εύριδίκην. "Αρχ. : Παϋσε πανσέ Άσώπιε κλαίων | τήν φιλτάτην σου κόρην θρηνών....."Ανευ έτους, άλλα τοϋ 1851. Πρβλ. έν Ευτέρπη 4(1850-1) σ. 263-4. ΜΜΠ—. -Χ-
  3. Σ[οφοκλής] Κ[αρύδης].