1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5388. - Διατριβαί περί τής 'Αγγλικής Εκκλησίας και περί τών σχέσεων αυτής προς την όρθοδοξίαν συνταχθεΐσαι μεν κατ' αϊτησιν ευγενούς τίνος Ρώσσου, ύστερον δε κοινοποιηθεΐσαι προς την άγιωτάτην Διοικοΰσαν Σύνοδον τής Ρωσσικής Εκκλησίας, υπό Ουΐλιαμ ΙΙάλμερ, Διακόνου. Έν 'Αθήναις, έκ τής τυπογραφίας Ν. Άγγελίδου (Κατά τήν όδόν Έρμου παρά τη Καπνικαρέα) 1851. Εις 8°ν, σ. δ' + 230. ΕΒΕ. Θ. 10095, ΓΕΝ. Theol. 2327.
  3. ευγενούς τίνος Ρώσσου | Ουΐλιαμ ΙΙάλμερ