1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5378. - Γραμματική τής αρχαίας 'Ελληνικής γλώσσης. Ύπό Β. Χ. Καλλί- φρονος. Μέρος Α', ήτοι το Τεχνολογικόν. Προς χρήσιν των σπουδαστών τής αρχαίας Ελληνικής γλώσσης. "Εκδίδοται το πρώτον ήδη, αδεία και έγκρίσει τής Σ! Εφορίας τής Μεγάλης τοΰ Γένους Σχολής. Έν Κωνσταντινουπόλει, Έκ τοΰ Πατριαρχικοΰ Τυ- πογραφείου. 1851 Εις 8ον. Άντίτυπον κολοβόν έν ΜΑΠ—. -*
  3. Β. Χ. Καλλί-φρονος.