1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5350. - 'Ακολουθία τοΰ Άναγνώστου ήτοι Συλλειτουργικόν "Εκδοσις δευτέρα. Έν Βενετία έκ τής Ελληνικής τυπογραφίας τοΰ 'Αγίου Γεωργίου. 1851 Εϊς 16°ν, σ. 56. ΕΒΕ. Θ. 116. *