1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5337. - Τραγούδια εθνικά συναγμένα και διασαφηνισμένα ύπό 'Αντωνίου Μανούσου Εις Κέρκυραν, τυπογραφεΐον Έρμης Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως. 1850. Εις 8ον, σ. 120. Τόμος Β' τοϋ ευθύς ανωτέρω. -*
  3. ΑντωνίουΜανούσου