1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5336. - Τραγούδια εθνικά συναγμένα και διασαφηνισμένα υπό "Αντωνίου Μανοΰσου Φυλλάδι Α'. Εις Κέρκυραν. Τυπογραφεΐον Έρμης Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελ- φέως. 1850 Εις 8°ν, φ. 1 ά. ά.+ σ. 208. Πρόλογος τοΰ Ίωκ. Πολυλά. ΕΒΕ. Ν., Φ. 749 R. *
  3. ΑντωνίουΜανοΰσου