Πργματεία της κατά θεωρίαν και πράξιν ιατροδικαστικής, εφηρμοσμένης εις την Ιονικήν και Ελληνικήν νομοθεσίαν

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5276. - Πραγματεία τής κατά θεωρίαν και πράξιν ιατροδικαστικής έφηρ- μοσμένης εις τήν Ίονικήν και Έλληνικήν νομοθεσίαν υπό Κωνσταντίνου Ζαβιτζιάνου, Διδάκτορος τής 'Ιατρικής, Χειρουργικής και Μαιευτικής. Καθηγητού τής 'Ιατρικής Σχο- λής έν τω Ίονίω Πανεπιστημίω Μέλους και Γραμματέως του 'Ιονίου εξεταστικού Ία- τροσυνεδρίου και τής επί τών Δημοσίων φιλανθρωπικών Καταστημάτων 'Ιατρικής Επι- τροπής, Μέλους 'Αντεπιστέλλοντος τής έν Ζακΰνθω 'Ιατρικής Εταιρίας Τής εν Νεα- πόλει Ίατροχειρουργικής, και τής εν Μεσσήνη Βασιλικής Πελοριτανείου 'Ακαδημίας, Δη- μοσίου Ίατροχειρουργοΰ πάρα τοις έν Κες>κΰρα Δικαστηρίοις κτλ. Κέρκυρα Έν τή Τυ- πογραφία τής Κυβερνήσεως. 1850. Εις 8ον, σ. 576. ΕΒΕ. ΙΑΤΡ. 3018 R, ΔΒΚ—. *
  3. Πργματεία της κατά θεωρίαν και πράξιν ιατροδικαστικής, εφηρμοσμένης εις την Ιονικήν και Ελληνικήν νομοθεσίαν
  4. Κωνσταντίνου Ζαβιτζιάνου