5276. - Πραγματεία τής κατά θεωρίαν και πράξιν ιατροδικαστικής έφηρ- μοσμένης εις τήν Ίονικήν και Έλληνικήν νομοθεσίαν υπό Κωνσταντίνου Ζαβιτζιάνου, Διδάκτορος τής 'Ιατρικής, Χειρουργικής και Μαιευτικής. Καθηγητού τής 'Ιατρικής Σχο- λής έν τω Ίονίω Πανεπιστημίω Μέλους και Γραμματέως του 'Ιονίου εξεταστικού Ία- τροσυνεδρίου και τής επί τών Δημοσίων φιλανθρωπικών Καταστημάτων 'Ιατρικής Επι- τροπής, Μέλους 'Αντεπιστέλλοντος τής έν Ζακΰνθω 'Ιατρικής Εταιρίας Τής εν Νεα- πόλει Ίατροχειρουργικής, και τής εν Μεσσήνη Βασιλικής Πελοριτανείου 'Ακαδημίας, Δη- μοσίου Ίατροχειρουργοΰ πάρα τοις έν Κες>κΰρα Δικαστηρίοις κτλ. Κέρκυρα Έν τή Τυ- πογραφία τής Κυβερνήσεως. 1850. Εις 8ον, σ. 576. ΕΒΕ. ΙΑΤΡ. 3018 R, ΔΒΚ—. *
Κωνσταντίνου Ζαβιτζιάνου

Πργματεία της κατά θεωρίαν και πράξιν ιατροδικαστικής, εφηρμοσμένης εις την Ιονικήν και Ελληνικήν νομοθεσίαν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πργματεία της κατά θεωρίαν και πράξιν ιατροδικαστικής, εφηρμοσμένης εις την Ιονικήν και Ελληνικήν νομοθεσίαν