1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5224. - Λόγος περί τής αναγνώσεως τοΰ ΛΖ' κεφαλαίου τοϋ Ιεζεκιήλ, άναγινω- σκομένοχι την 18 Μαρτίοιι 1850. Έν Ζακυνθω, έκ τής τυπογραφίας ό Ζάκυνθος Κων- σταντίνου Ρωσσολίμου. 1850- Είς 8°ν, σ. 8. 'Υπογράφει: Δαΐδ Λευΐ ραββίνος. Πολιτικού περιεχομένου. L,e>iratul Ί63δ. #
  3. Δαΐδ&nbsp | Λευΐ ραββίνος