1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5214. - Λαμβερτίου Βοσίου και'ϊηγητοΰ της ελληνικής γλώσσης εις την εν Φρακ- φορτύρ Άκαδημίαν ελληνικών αρχαιοτήτων, μάλλον δε 'Αττικών σύντομος περι- γραφή. Μεταφρασθεΐσα και επαυξηΐτεΐσα ύπό Γ. Ν. Καλλιβοόλοο. Προς χρήσιν τών Ελληνικών Σχολείων. Έν Κωνσταντινουπόλει, Τΰποις Ι. Λαζαρίδου. 1850. Εις 8ον, α. 8 όί. ά. + ς'+ 160. ΕΒΣ. Κ.Τ. 51. *
  3. Λαμβερτίου Βοσίου