Συμαϊς ή Ιστορία της εν Σύμη Απολλωνιάδος Σχολής, ιδίως δε της αγιογραφικής καθέδρας και πρόδρομος των ανεκδότων ελληνικών χειρογράφων

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5062. - Συμαΐς, ή ιστορία τής έν Σύμη Άπολλωνιάδος σχολής, ιδίως δε τής αγιογραφικής καθέδρας, και Πρόδρομος τών ανεκδότων Ελληνικών χειρογράφων. "Αρ- χεται δε ή ιστορία αύτη τω τριακοστώ εβδομηκοστφ έβδόμω ετει μ. Χ. άφ'ής εποχής ΐδρυται ή σχολή και λήγει τω χιλιοστω έκατοστώ τεσσαρακοστά) όγδόω μ. Χ. δτε και κατεστράφη, ύπό τών Σταυροφόρων. Συγγραφεΐσα μεν ύπό Μελέτιου, ιερομόναχου τοΰ έκ Χίου τω ασλς' μ. Χ., εκδοθείσα δε το πρώτον ύπό Κωνσταντίνο» Σιμωνίδο» άπα- ραλλάκτως, μετά σημειώσεων και προλεγομένων, δαπάνη τών κάτωθι τυπογράφων. Άθή- νησι τύποις Φ. Καραμπίνη και Χ. Βάφα (παρά τη όδώ 'Αδριανού) 1849 ΕΙς 8ον, σ. πη' + 140. Πρόκειται περί πλαστού χειρογράφου, έπινοηθέντος ύπό τοΰ Σιμωνί- δου. ΕΒΕ. ΠΑΙΔ. 349 και 639Η, ΓΕΝ. Gr. Class. 5369, IEEE. 182. *
  3. Συμαϊς ή Ιστορία της εν Σύμη Απολλωνιάδος Σχολής, ιδίως δε της αγιογραφικής καθέδρας και πρόδρομος των ανεκδότων ελληνικών χειρογράφων
  4. Μελέτιου