1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5008. - "Ορασις Σταυρού 'Αφανισμός Δι' 'Αστέρων Μελανών και θάνατος 'Ασεβών. Άσμα δκτάηχον αδον τά συμβάντα τών οκτώ χρόνων άρχόμενον από τά 1848, μέχρι τέλους τοΰ 1856. Ήχος Α'. Συΰ ή τροπαιούχος δεξιά, [έν τέλει:] 'Αθήναι τη α' 'Ιανουαρίου 1849 ό Συγγραφεύς Ι. Π[απαδόπουλος]. Σερίφ[ιος]. Είς 8ον, σ. 16. ΦΜ—. *
  3. Ι. Π[απαδόπουλος]. Σερίφ[ιος].