Ο Γέρων Πατριώτης,

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 4990.-Ό Γε'ρων Πατριώτης, [έν τέλει:] Έν Κέρκυρα τη 18 Δεκεμβρίου 1849. (Έκ τοϋ Παραρτ. τοϋ 49 αριθ. τής Πατρίδος). Ό υπεύθυνος συντάκτης Πέτρος Φωκάς. Τυπογραφεΐον Ερμής Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως. Είς 16°ν, σ. 15. IEEE 945. #-
  3. ΠέτροςΦωκάς