Μυθολογικόν

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 4987. - Μυθολογικόν Συντίπα τοϋ Φιλοσόφου τά πλείστα περίεργον Έκ της Περσικής Γλώσσης μεταφραστών. Έν Βενετία Έκ της Ελληνικής Τυπογραφίας τοϋ Φοίνικος 1849 Εις 8<>ν, σ. 80. ΕΒΣ. Ν. Φ. 250. -Η-
  3. Συντίπα