1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 4919. - Εγκύκλιοι Διαταγαί, Όδηγίαι και Διατάξεις τοΰ Υπουργείου των Εσωτερικών έκδοίϊεΐσαι το 1849 έτος. Εις 4°ν, σ. 102. ¦Η-