1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 4916. - Δοξαστάριον περιέχον τά δοξαστικά δλων τών δεσποτικών καί θεομητο- ρικών εορτών τών τε έορταζομένων αγίων τοΰ δλου ένιαυτοΰ Τοΰ τε Τριωδίου καί Πεν- τηκοσταρίου μελοποιηθέν παρά Πέτρου Λαμπαδαρίου έξηγηθέν δε παρά Γρηγορίου Πρωτοψάλτου τής τοΰ Χρίστου Μεγάλης Εκκλησίας Νύν δεύτερον Εκδοθέν εις τΰπον μετά προσθήκης νεωτέρων δεκατριών Καλοςιωνικών Ειρμών μετά τών 'Αντιφώνων τής Μεγάλης Πέμπτης, παρά βεοδώροο II. Παράσχο» Φωκέως Επιστασία τοΰ Αύτοΰ, άνα- λώμασι δέ τοΰ τε ιδίου, τών αδελφών Κάστρων, καί τών Φιλόμουσων Συνδρομητών. Τόμος πρώτος Έν Κωνσταντινουπόλει Τύποις Ν. Δ. Κάστρου. 1849. Είς 8°ν, φ. 1 ά. ά. + σ. 367. Ό τόμος δεύτερος τφ 1850. ΜΑΠ—, Ναός Άγ. Αθανασίου έν Κατούνχ]. *
  3. Πέτρου Λαμπαδαρίου