Γεωγραφία στοιχειώδης μαθηματική, φυσική, και πολιτική αρχαία και νεωτέρα,

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 4907. - Γεωγραφία στοιχειώδης μαχΊηματική, φυσική, και πολιτική αρχαία και νεωτέρα, Περιόδου Β'. Πρώτον μεν μεταφρασθεΐσα με πολλάς προσθήκας, και εκδο- θείσα το 1836 κατά πρότασιν της επί τών διδακτικών βιβλίων επιτροπής προς χρήσιν τών Ελληνικών σχολείων Νΰν δ' έπιδιορθωθεϊσα, και κατά το μέρος της νεωτέρας Γεωγραφίας ολοσχερώς συνταχθείσα εκ διαφόρων νεωτάτων Γεωγραφιών τοΰ 1845 υπό Ι. Π. Κόκκων^, Εκδίδεται δαπάνη 'Ανδρέου Κορομηλα, Κατ' έ'γκρισιν τοΰ επί τών Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας 'Εκπαιδεύσεως Υπουργείου Προς χρήσιν τών Ελ- ληνικών Σχολείων. "Εκδοσις τρίτη έπηυξημένη και διωρθωμένη. Έν 'Αθήναις, εκ τής τυπογραφίας 'Ανδρέου Κορομηλα. Κατά την οδόν Έρμου, Άρ. 215. 1849. Εις 8ον, α. ς'+ 256. Πρβλ. αριθ. 4297. ΕΒΕ. ΠΑΙΔ. 2186*, ΓΕΝ. Fam. 185. -Η-