Ανασκευή Αυτοσχέδιος

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 4896. - 'Ανασκευή Αυτοσχέδιος εις τό ύπό τοΰ Αλεξάνδρου Σούτσου Άρτι- εκδοθέν φυλλάδιον Ή Παλαιά και ή Νέα Ελλάς. Ύπό * # * Έν Αθήναις, 1849. Εις 8°ν, σ. 24. "Ανευ μνείας τυπογραφείου. Πρ£!λ. αριθ. 4955. ΙΜΚ—. Μ-
  3. Αλεξάνδρου Σούτσου