1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 4883. - Vocabolario italiano e graeco portatile e necessario A chi bra- ma imparare con facilita la greca et l'italiana favella, Ricorretto ed arricchito di molte voci moderne coll' aggiunta di alcuni Dialoghi e di altre notizie utilissime. Λεξικον Ίταλικον και γραικικόν πρόχειρον και άναγκαιότατον ΕΊς τους πο-θοΰντας μανθάνειν ευκόλως την γραικικήν και Ίταλικήν γλώσσαν. Άναδιορθωθέν και πλείσταις νεωτέραις λέξεσι πλουτισθέν, μετά προσθήκης τινών Διαλόγων και άλλων ειδήσεων χρη- σιμωτάτων. Έν Βενετία. Έκ τής Έλληνικ. Τυπ. Νικολάου Γλυκή. 1848. Ε!ς 12<«, α. 369. -*-