1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 486Ι.-Σύνοψις 'Ιερά περιέχουσα ακολουθίας και εύχάς έκάστω Χριστιανό» προσήκουσας και άλλα ωφέλιμα Έν Βενετία Έκ τής Ελληνικής Τυπογραφίας τοΰ Φοί- νικος 1848 Εις 8°ν μικρόν, σ. 582. ΔΔΜ—. *