1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 4847. - Στοιχεία 'Αρχαίας 'Ιστορίας (Διανομή Δευτέρα) Μετά παραρτήμα- τος, χρονολογικού και αναλυτικού πίνακος. Κέρκυρα Έκ τής τυπογραφίας τής Κυβερ- νήσεως. 1848 Εις 8»ν, σ. η' + 465 - 816. Περί τοϋ α' τόμου πρβλ. αριθ. 4233. ΙΜΚ—. *