1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 4830. - Πρακτικά τών συνεδριάσεων τής Βουλής κατά τήν πρώτην σΰνοδον τής δευτέρας βουλευτικής περιόδου. Τόμος δεύτερος. Έν 'Αθήναις, εκ τοΰ δημοσίου τυπογραφείου. 1848. Εις 8ον, σ. 896 + 7. Τφ αύτφ ετει: Τόμος τρίτος, σ. 862 + 8. Περί τοΰ Τόμου πρώτου, πρβλ. αριθ. 4624. #¦