1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 4823. - Πολιτική έποψις τής Ελλάδος, ύπό Άλεξάνδρου Σούτσου. Έν Αθή- ναις τύποις Χρήστου Α. Δοΰκα. 1848. Είς 8»ν, σ. 17. ΕΒΕ. Π. Ε. 12441 , ΓΕΝ. MGL. 459. -*-
  3. Άλεξάνδρου Σούτσου