1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 4815.-Περιήγησις 'Ιστορική και βιογραφία Διονυσίου ΙΙύρρου τοϋ Θετ- ταλού. 'ϊατροδιδασκάλου και Πατριαρχικού Άρχιμανδρίτου και Τππότου τοΰ Βασιλικού Τάγματος τοΰ Σωτήρος. Έν αις Προσετέθη και ή καταγραφή τής πόλεως τών 'Αθη- νών, και τής ευρεθείσης 'Αγίας εικόνος τής Ευαγγελιστρίας και τών θαυμάτων αυτής. "Ηδη το πρώτον έτυπώιΗ]. — «Πολλών δ' ά[ν]θρώπων-----νόον εγνω.» (Όμηρος έν Όδυσ- σεία.) — Έν 'Αθήναις, έκ τού τυπογραφείου Α. Γκαρπολά 1848. Εις 8°ν, σ. 182, μετ' εικόνος τοΰ συγγραφέως. 'Από τής α. 180 έπ. κατάλογος τών έργων του ΕΒΕ. Γ. Π. 4430, ΛΟΒ. Β. Ι/ΠΙ. #¦
  3. Διονυσίου Πύρρου | Διονυσίου ΙΙύρρου