Γιτά ή θεσπέσιον μέλος μεταφρασθείσα εκ του βραχμανικού

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 4699. - Γιΐά, ή θεσπέσιον μέλος, μεταφρασθεϊσα έκ τοΰ βραχμανικοΰ παρά    Δημητρίου Γαλανού, Αθηναίου. Νϋν πρώτον Ελληνιστί εκδοθείσα, και Μετά προλε- γομένων επί παρατηρήσεων αύξηθεΐσα, Δαπάνη μεν και μελέτη Γεωργίου Κ. Τυπάλ- δου, Εφόρου τής Δημοσίου και Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης, Επιστασία δε και διορ- θώσει Γ. Άποστολίδου Κοσμητοΰ, Βιβλιοφυλακος. Έν Αθήναις, Έκ τής Τυπογραφίας Γ. Χαρτοφύλακος. 1848. Εις 8ον, φ. 1 ά\ ά. +σ. πβ'+ 126. ΕΒΕ. Π.Φ. 290L. *
  3. Γιτά ή θεσπέσιον μέλος μεταφρασθείσα εκ του βραχμανικού
  4. Δημητρίου Γαλανού