4510. - Βαλαβαράτα, ή σύντομη τής Μαχαβαράτας, ποιηθεΐσα υπό τοΰ ' Αμάρα ή Άμαρασάνδρα μαθητοΰ τοΰ σοφοΰ Ζηναδάτα και μεταγλωττισίΐεΐσα από τοΰ Βραχμανικοΰ παρά Δ^μ^τρέου Γαλανού, 'Αθηναίου. Νΰν δε τό πρώτον εκδοθείσα φιλο- μοΰσω μεν δαπάνη 'Ιωάννου Δοϋμα, σπονδή δε και επιμέλεια Γ. Κ. Τυπάλδου 'Εφό- ρου τής δημοσίου και πανεπιστημίου Βιβλιοθήκης και Γ. Άποστολίδου Κοσμητοΰ, Βι- βλιοφΰλακος. Έν 'Αθήναις, εκ τής τυπογραφαίας Νικολάου Άγγελίδου. Κατά τήν όδόν Έρμου, παρά τή Καπνικαρέα. 1847. ΕΙς 8°ν, σ. ξθ' + 867. ΕΒΕ. Π. Φ. 290 L. *
Αμάρα ή Άμαρασάνδρα

Βαλαβαράτα ή σύντομη της Μαχαβαράτας ποιηθείσα υπό του Αμάρα ή Αμαρασάνδρα...

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Βαλαβαράτα ή σύντομη της Μαχαβαράτας ποιηθείσα υπό του Αμάρα ή Αμαρασάνδρα...