1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 4499. - Ακολουθία τοΰ οσίου και θεοφόρου Πατρός ημών Νείλου τοΰ νέου μυροβλύτου καΐ θαυ ματουργοϋ τοϋ καταγόμενου εκ κωμοπόλεως τής Πελοποννήσου τοΰ 'Αγίου Πέτρου τής Κυνουρίας καί άσκήσαντος έν τώ Άγίω "Ορει. Ψαλλομένη τή εβδόμη Μαΐου καθ' ην ευρέθησαν τά άγια αύτοΰ λείψανα. Ήτις έγράφη μεν μετ° επι- μελείας τή δαπάνη τοΰ πανοσιωτάτου έν Ίερομονάχοις κυρίου Προκοπίου Άγιορείτου (συμπατριώτου τοϋ αγίου) τοϋ εκ τής ίεράς βασιλικής και πατριαρχικής μονής τοΰ Φι-