1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 4498. -'Ακολουθία τής ύπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Άειπαρ- θένου Μαρίας, Εις το ύπερφυές Θαΰμα, δπερ ενήργησε διά τής πανσέπτου Θείας Εικό- νος αυτής, τής επιλεγόμενης Μυρτιδιοτίσσης εν τή νήσφ Κυθήρων, δτε τον Παράλυτον ήγειρε μετά τεσσαράκοντα ημέρας τής αγίας αυτής Κοιμήσεως. Συντεθεΐσα μεν παρά τοϋ Θεοφιλέστατου, και Σοφωτάτου Κυρίου Κυρ Σωφρονόοο επισκόπου Κυθήρων τοΰ ΙΙαγκάλου. Άντιγραφεΐσα δέ παρά τοϋ ελαχίστου δοΰλου αυτής, μακαρίτου εύγενοΰς, Δομενίκου Βενερίου Πλείστοις και έξαισίοις τερατουργήμασι εύεργετηθέντος παρά τής αυτής αγίας ΕΙκόνος. Νΰν το τρίτον τΰποις εκδοθείσα δαπάνη τών έν τώ τέλει ευσε- βών συνδρομητών Κυΐ)ηραίων. Σμύρνη. 1847. Εις 8ον, σ. 35 + 1 ά. ά. Πράγματι 4η εκδοσις· προγενέστεροι: 1744, 1789 και 1811. Πρβλ. άνωτ. άριθ. 623. ΜΙΒ 3114, ΛΕΥ -.
  3. ΙΙαγκάλου