1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 4490. - 'Αγγελία. Λόγιοι, Φιλόμουσοι και Φιλογενεΐς Έλληνες, [κάτω:] Έν 'Αθήναις τή IB' Δεκεμβρίου 1847. Α. Παπαδόπουλος Βρετός. Πρώην Επιστάτης τής Βιβλιοθήκης τής 'Ιονίου 'Ακαδημίας. Εις 4°ν, σ. 3. 'Αγγελία της εκδόσεως τής βιβλιογραφίας αΰτοΰ ΦΜ—. *
  3. Α. Παπαδόπουλος Βρετός.